Договор о предоставлении услуг

м. Київ                                                               «___» ____________ 20__ р.

________________________________________________________________

(надалі іменується «Замовник») з однієї сторони, та СПД Кравченко Валентин Володимирович (надалі іменується «Виконавець») в особі___________________________________________________ іншої сторони — (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір про надання посередницьких послуг (надалі іменується «Договір») про таке.

                                                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини щодо надання Виконавцем послуг Замовникові при здійсненні останнім підприємницької діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок Замовника.
1.2. Замовник дає завдання, а Виконавець зобов’язується надавати Замовникові такі послуги:
— пошук робочого місця за фахом ___________________________________________________
________________________________________________________________
протягом ___ днів з дати підписання даного Договору (посередництво у працевлаштуванні);
— складання резюме, сканування документів, копіювання документів, кур’єрська доставка документів, пересилка документів поштою, передача копій документів у електронному вигляді через всесвітню мережу «Internet» (додаткові послуги).
1.3.За цим Договором Виконавець діє в межах території Російської Федерації у якості посередника в сфері пошуку вільного робочого місця за фахом, зазначеним в п. 1.2.
1.4. Підтвердженням надання послуг за цим Договором є акти, які складаються Сторонами у відповідності до етапів надання послуг за цим договором. Підписання такого акту Стороною свідчить про відсутність з її боку будь-яких претензій до іншої Сторони договору.

                                                   2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.1. Оплатити послуги Виконавця у розмірі, в порядку та в строки, визначені в цьому Договорі.
2.2. Надавати Виконавцеві достовірну інформацію, необхідну для надання послуг, а саме: наявність спеціальної освіти; досвід роботи за фахом; фактичний стаж роботи за фахом, підтверджений відповідним записом у трудовій книжці; наявність розряду за фахом та інше.
2.3. У випадку відмови від послуг негайно повідомити про це Виконавця письмово з проведенням розрахунків за фактично надані послуги. Оплата за виконання першого етапу робіт по даному Договору в такому випадку не повертається.
2.4 Видати Виконавцеві довіреність для можливості надавати послуги, визначені у п. 1.2 цього договору.

                                                3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Надавати послуги в порядку та в строк, визначені цим Договором.
3.2. За неможливості надання послуг повідомити про це Замовника у 7-денний строк від набрання чинності цим Договором. Повідомлення про неможливість надання послуг є рівнозначним припиненню дії Договору і звільняє Сторони від відповідальності за невиконання цього Договору в частині, що обумовлена зазначеною неможливістю надання послуг.

                                   4. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За надання послуг  за цим Договором Замовник сплачує Виконавцеві плату у розмірі _______________ грн.

                   5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.1.4. Сторони домовились, що в разі надання Замовником недостовірної інформації, передбаченої п. 2.2., Виконавець не несе відповідальності за невиконання другого етапу робіт по даному Договору та не повертає замовнику оплату за перший етап робіт по даному Договору.

                                                     6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

                                                               7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується виконанням другого етапу робіт по даному Договору та підписанням відповідного акту.
7.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
7.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
                                       

                                              8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинми і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

                               МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                    ЗАМОВНИК
СПД Кравченко Валентин Володимирович
Україна, м. Київ, 02160,
вул. Каунаська 13 корпус А, офіс 6.
Телефон (044) 361-61-86
Ідентифікаційний номер 2676413950
Свідоцтво про державну реєстрацію

2 074 000 0000 014039 від 08.10.2008.

Ліцензія Міністерства праці та соціальної

політики України Серія АЕ №291564

видана 25.02.14 г.

Строк дії ліцензії- безстроково

                                                                         

                                                                 ПІДПИСИ 

ВИКОНАВЦЬ                                                                                            ЗАМОВНИК

______________/__________________/

М. П.